חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

א. רכיבי השכר החדשים

שאלה: מדוע חסרים רכיבים בתלוש הקצבה, אשר הופיעו בעבר?

 

תשובה: עדכון חוק הגמלאות ושינוי שיטת הצמדת הקצבאות של גמלאי צה"ל מביא למהפכה בחישוב הקצבה, כך שהקצבה אינה מחושבת רק על בסיס המשכורת הקובעת, היות וחישוב התוספות מבוצע על בסיס קצבת בסיס שונה בכל מקרה ומקרה. כך, למשל: תוספת השחיקה מחושבת על בסיס סכום הקצבה ברוטו, תוספת יוקר ופיצוי השחיקה שקיים בתלוש, בעוד שתוספת בגין מדד 2008, מכלילה בבסיס החישוב שפורט, גם את תוספת השחיקה החדשה, וכך הלאה לגבי יתר התוספות.

 

יצוין, כי חלק מהרכיבים הוסרו כתוצאה מתקלה טכנית בהפעלת השכר. רכיבים אלו יוחזרו בתלוש השכר הקרוב ובהם - אחוז הקצבה, אחוז ההיוון, מסלול ההיוון וקצבה חודשית (לצורכי מיסוי).

 


שאלה: בעקבות מה גדלה קצבתי החודש?

 

תשובה: החודש בוצע שינוי בשיטת הצמדת הקצבאות, בעקבות תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות), כך שהחל משנת 2012 תוצמדנה הקצבאות למדד המחירים לצרכן. בהתאם לקבוע בתיקון, קצבאות הגמלאים תעודכנה על בסיס עליית המדד, מדי שנה. כך, למשל, עתידות הקצבאות להתעדכן בתחילת 2013, בהתאם לעליית המדד בשנת 2012.

 

בנוסף, הסדיר תיקון החקיקה תשלום תוספת שחיקה בגובה שנע בין 5% ל-12% (בהתאם לשנת פרישתך ולדירוג שלך). תוספת זו משולמת לפורשים עד שנת 2007 (כולל), בכל הדירוגים למעט עובדי מחקר, רופאים וגמלאים ששכרם חושב במועד הפרישה על פי שכרם של נושאי משרה שיפוטית. כך שפורשים עד שנת 2000 זכאים לתוספת בשיעור 12%, פורשי שנת 2001 זכאים לתוספת בשיעור 11% וכך הלאה, עד פורשי שנת 2007, הזכאים לתוספת בשיעור 5%.

 

כמו כן, ישולמו הפרשים בעד קצבאות משנת 2008 בגין תוספות הצמדה למדד ותוספת שחיקה (לדירוגים המזכים), בדומה למצב אילו היה מבוצע שינוי שיטת ההצמדה כבר בשנת 2008.

 

התשלומים השונים ייפרסו לתקופות שונות שבין 3 ל-10 שנים.

 

יובהר, כי התוספות חלות בהתאמה גם על שאירי גמלאים.

 


שאלה: מה משמעות רכיב השכר החדש "תוספת שחיקה 2012"?

 

תשובה: רכיב השכר כולל את תשלום תוספת השחיקה, כפי שנקבע בתיקון החקיקה. זכאים לתוספת גמלאים שפרשו עד שנת 2007 (כולל) לא כולל גמלאים המדורגים בדירוג מחקר, רופאים וגמלאים שמשכורתם הקובעת חושבה ערב מועד הפרישה לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית. גובה הזכאות תלוי במועד הפרישה כפי שמופיע בטבלה שלהלן. תשלום רכיב זה פרוס על פני 3 שנים.

 

גובה הזכאות

 

מועד פרישה

תוספת שחיקה בעד קצבת ינואר 2012 ואילך

עד ליום 31.12.2000

12%

1.1.01 -  31.12.01

11%

1.1.02 -  31.12.02

10%

1.1.03 -  31.12.03

9%

1.1.04 -  31.12.04

8%

1.1.05 -  31.12.05

7%

1.1.06 -  31.12.06

6%

1.1.07 -  31.12.07

5%

 

 

אופן התשלום

 

במועד תשלום קצבאות ינואר 2012 ועד דצמבר 2012 - 33.3% מהתוספת.

במועד תשלום קצבאות ינואר 2013 ועד דצמבר 2013 - 66.6% מהתוספת.

במועד תשלום קצבאות ינואר 2014 ואילך - 100% מהתוספת.

בשנים 2017-2015 - ישולמו הפרשים בגין חלקי התוספות שלא שולמו בשנים 2013-2012.

 

כך, למשל: מי שפרש בשנת 2000 זכאי ל-12% תוספת שחיקה כאשר, בשנת 2012 תשולם תוספת בשיעור 4%, שמהווה שליש מהערך המלא, בשנת 2013 יעלה התשלום ל-8%, המהווים שני שלישים מהערך המלא, ובשנת 2014 תשולם התוספת בערכה המלא, דהיינו - 12%.

 


שאלה: מה משמעות רכיב השכר החדש "תוספת מדדים 2012"?

 

תשובה: רכיב השכר משולם החל מינואר 2012, בגין מדדים של שנים 2008-2011 והסכמי שכר שהיו צריכים להשתלם ו/או השתלמו לגמלאים החל משנת 2008. גובה הזכאות תלוי במועד הפרישה ובדירוג השכר.

 

תשלום זה פרוס על פני 3 שנים. תשלום זה מורכב משלוש תוספות:

 

          א.         תשלום הצמדה למדד בגין שנת 2008

זכאים  -  גמלאים שפרשו לפני 1.1.2009 ואינם בדירוג רופאים, עובדי מחקר ומוקבלים לנושאי משרה שיפוטית.

גובה הזכאות - 

לגבי מי שפרש לפני 1.1.2008 -  הזכאות הינה להפרש שבין מדד 2008 (מדד דצמבר 2008 לעומת מדד דצמבר 2007), לבין השיעור בנקודות האחוז שקבוע בחוק.

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2008 (בין 1.1.2008 -  31.12.2008) - זכאות בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות.

 

          ב.         תוספת 0.3% בגין הסכמי שכר

זכאים -  גמלאים שפרשו מהשירות עד ליום 30.11.2009, למעט דירוג רופאים, עובדי מחקר, מוקבלים לנושאי משרה שיפוטית, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים, משפטנים, קצינים טכניים ועובד מחקר צבאי.

גובה הזכאות -  תוספת בשיעור של 0.3%.

 

          ג.          תשלום הצמדה למדד בשנים 2011-2009

זכאים -  גמלאים שפרשו לפני 1.1.2012 בהתאם למועד הפרישה, כאמור להלן.

גובה הזכאות - 

שיעור עליית מדדים בגין שנים 2009-2011 (בהתאם לשנת הפרישה) בניכוי הסכמי שכר שניתנו במהלך תקופה זו עפ"י דירוג שכר (תוספות שלא הוחלו על גמלאי שירות המדינה). גמלאים שפרשו לפני 1.1.2009, יהיו זכאים לתוספת בגין מדדי שנים 2009 עד 2011.  גמלאים שפרשו לאחר 1.1.2009 ולפני 31.12.2011 , יהיו זכאים למדדים שנצברו ממועד פרישתם ועד 31.12.2011 בניכוי הסכמי השכר שצוינו לעיל.

 

 

כאמור, שלוש התוספות המוזכרות לעיל, יכללו ברכיב שכר "תוספת מדדים 2012".

אופן התשלום - 

במועד תשלום קצבאות ינואר 2012 ועד דצמבר 2012 -  33.3% מהתוספת.

במועד תשלום קצבאות ינואר 2013 ועד דצמבר 2013 -  66.6% מהתוספת.

במועד תשלום קצבאות ינואר 2014 ואילך -  100% מהתוספת.

בשנים 2017-2015 -  ישולמו הפרשים בגין חלקי התוספות שלא שולמו בשנים 2012-2013.

 

 


שאלה: מה משמעות רכיב השכר החדש "תוספת הפרשים 2012"?

 

תשובה: רכיב זה כולל תשלום הפרשי מדד ותוספת שחיקה (לדירוגים המזכים), רטרואקטיבית משנת 2008 (או ממועד הפרישה, לפורשים לאחר שנת 2008). מבוצע באופן פרוס למשך 10 שנים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד