חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנון האתר

אתר www.tzevet.co.il הינו אתר הבית של ארגון "צוות" גמלאי צה"ל.

 

באתר מופיע מידע הנוגע לפעילות ארגון "צוות" ולשירותים הניתנים על ידו וכן מוצעים בו אירועים ושירותים בתחום הרווחה הפרט, התרבות והפנאי. האירועים ופעילויות המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתו הבלעדי של ארגון "צוות", לרבות לגבי סוגי האירועים והפעילויות המוצעים, הכמות המוצעת למכירה באתר מכל אירוע/פעילות, היקף השתתפות חבר "צוות" במימונם, אם בכלל, והיקף הזכאות האישית של כל חבר "צוות", בהתאם לקביעת ארגון "צוות" - הכול כמפורט באתר.

 

חבר "צוות" המבצע פעולות באתר, מסכים לכך שמעת לעת יישלחו באמצעות ארגון "צוות" דוא"ל או הודעות לטלפון הנייד, לרבות עדכוני SMS לטלפון הנייד עפ"י הפרטים המופיעים במאגר המידע של "צוות" בדבר עדכונים בפעילות ארגון "צוות", ובהצעות ואירועים נוספים. חבר "צוות" שאינו מעוניין בכך, יודיע על כך לסניף או המחוז אליו הוא שייך באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני. חשוב לדעת כי במידה ותבקש להסיר את פרטיך ממאגר זה לא תוכל לקבל את ההצעות הייחודיות של "צוות" עבורך מעתה.

 

הזכות לבצע פעולה באתר 

 • זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו חבר בארגון "צוות" בהתאם לתקנון העמותה, ומשלם לה דמי חבר חודשיים.
 • תנאי מקדמי להשתתפות ולביצוע פעולות ועסקאות באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבצע הפעולה באתר, לעסקת הרכישה לגביה התחייב. 
 • בעת הרכישה ו/או במהלך הגישה אל האתר ו/או השימוש בו נדרש מבצע הפעולה למסור למערכת אינפורמציה מזהה ופרטים שונים לרבות - מספר ת.ז. מספר אישי, שם, מספר טלפון, כתובת, כתובת תא דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. 
 • פרטי הפעולה באתר ופרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של ארגון "צוות". רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ארגון "צוות", המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהווה ראיה לכאורה לאמור בהן. 
 • מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לארגון "צוות", למי מטעמו או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים. 
 • ארגון "צוות" שומר לעצמו הזכות לבטל כל הצעה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות. 
 • במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או המציע, שמורה לארגון "צוות" הזכות לבטל ההצעה; ארגון "צוות" לא יישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות בהקלדת פרטי ההצעות כאמור. כן לא יישא ארגון "צוות", במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי ההצעה או פרטי המציע לא נקלטו במערכת - כולם או חלקם ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

 

ביטול פעולות 

 • רוכש האירוע יכול לבטל את הרכישה עד 7 ימי עבודה מיום קיום האירוע או בהתאם לתאריך שנרשם כמועד אחרון לביטול בפרטי האירוע. ביטול רכישה של שירות\אירוע יהיה דרך הגורם האחראי על האירוע סניף/מחוז/מזכירות "צוות". 
 • דמי ביטול בהצעת הרכישה אם קיימים יפורסמו באתר פרטי האירוע. 
 • באם תהיה טעות בתיאור שירות/אירוע או בפרטיו באתר "צוות", בתום לב, רשאי ארגון "צוות" או מי שמטעמו, לבטל עסקת הרכישה לגביה חלה הטעות.

 

אחריות, בעלות ושמירת זכויות 

 • כל הדפים המצויים באתר, היצירות והמידע הם רכושו של ארגון "צוות" ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו לארגון "צוות" לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ומן היצירות ללא הסכמתו המפורשת של ארגון "צוות" ושל בעלי הזכויות ביצירות כאמור. 
 • הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

פרטים נוספים 

 • כל הנתונים שימסור משתתף באתר לארגון "צוות" ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי ארגון "צוות", ויהוו נכס של ארגון "צוות". ביקש ארגון "צוות" לשמור את המידע, תיעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. ארגון "צוות" נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין ארגון "צוות" יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. ארגון "צוות" לא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים. 
 • ארגון "צוות" שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים. 
 • ארגון "צוות" עשוי להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר - כולו או חלק ממנו - על מנת לאפשר רכישת השירותים ו/או המוצרים באתר. 
 • ארגון "צוות" יהיה רשאי להפסיק את מתן השירותים מצדו על פי הסכם זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו. 
 • האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע. 
 • הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד