חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מהו ייפוי כוח מתמשך?

22/09/2019

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18), המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד יטופלו ענייניו בעתיד ועל ידי מי, במידה שיגיע למצב שבו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כוח מתמשך. הסדר זה מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

 

הרעיון המרכזי בשינוי הוא לשמור על כבודו של אדם ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. היתרון המרכזי של ייפוי כוח מתמשך הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב שבו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלו וכדומה.

 

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח אחד או יותר, וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות. כמו כן, יכול "הממנה" להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח לגבי החלטות שקיבל או פעולות שביצע ו/או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח "הממונה".

 

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפות את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים:

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים. תחת קטגוריה זו נכנסים גם עניינים רפואיים.

 

ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של אדם.

 

ייפוי כוח מתמשך רפואי – מתייחס לעניינים בריאותיים בלבד. ייפוי כוח זה יכול להיחתם בפני עו"ד או בפני רופא/אח/עו"ס/פסיכולוג.

 

"הממנה" יכול להסמיך את "הממונה" לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט את רצונו באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

 

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות "הממנה", עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוסמך לכך ועבר הכשרה אצל האפוטרופוס הכללי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה עליו לפנות לבית המשפט בבקשה להורות כיצד יש לפעול.

 

ה"ממנה" רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר ואת היקפו. בכל מקרה, מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו. לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך, הממנה נדרש להפקידו במשרד האפוטרופוס הכללי, וזאת לצרכי אישור וקבלת תקפות משפטית.

 

ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי, כאשר עורך הדין מחויב להסביר ל"ממנה" את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו.

 

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח. מייפה הכוח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו על סמך חוות דעת רפואית, לפיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכוח.

 

מיופה הכוח נדרש ליידע את האפוטרופוס הכללי על הצורך בהפעלת ייפוי הכוח ולקבל את אישורו וחתימתו תוך ציון מועד כניסתו לתוקף. ייפוי כוח מתמשך תקף למשך כל חיי מייפה הכוח. תוקפו פוקע רק בעת פטירת הממנה או הממונה וכן בהתקיים תנאים הנובעים מייפוי הכוח עצמו.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד