חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מתגייסים להגנת הדמוקרטיה

15/09/2019

חברי צוות,

 

יו"ר ועדת הבחירות פנתה אלינו בבקשה לגייס את האנשים המצוינים שלנו לטובת יום הבחירות.

מדובר בתפקיד של מפקח/ת טוהר הבחירות, פעילות שאיננה פוליטית ואיננה מזוהה עם אחת המפלגות.

המטרה היא לאייש את הקלפיות באנשים ערכיים, ראויים שיוכלו להוביל את הקלפיות בצורה אחראית רצינית, עבודה שכמובן גם מתוגמלת.

 

מפקח/ת טוהר בחירות – תיאור התפקיד

 

התפקיד מפקח/ת טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית.

המפקחים יועסקו כעובדי יום הבחירות של ועדת הבחירות המרכזית, אולם ינוהלו על ידי חברת צוות 3 שנשכרה לביצוע הפעילות.

יודגש כי על המועמד לחתום על תצהיר בפני עורך דין המעיד על עמידתו בדרישות הסף, ובכלל זה בהיעדר זיקה פוליטית. ההצהרה תיעשה במעמד ההדרכה.

מקום העבודה

 

אזור הנגב והפזורה, אזור ערד, אזור השרון (המשולש), והיישובים בצפון הארץ באזור עכו. השיבוץ יבוצע בהתאם לצרכי הוועדה, והעובד יידרש להתייצב במקום בו יוצב.

 

שעות העסקה

 

מ-9:00 בבוקר, ועד לתום ספירת הקולות, כולל ליווי המזכיר ויושב-ראש ועדת הקלפי עם חומר ההצבעה, לאתר הוועדה האזורית (עד השעה 2:00-3:00 לערך).

נדרש להתייצב להדרכה בת שעתיים בימים ראשון (15.09.2019) או שני (16.09.2019).

 

עיקרי התפקיד

 

1. משעה 09:00 עד 21:00 – סיור פיקוח במספר קלפיות, כ-6 קלפיות בסבב. המפקח יבקר בכל קלפי מספר פעמים במהלך היום, בהתאם להנחיות שיקבל.

 

המפקחים יסיירו בין הקלפיות, יאבטחו את הקלפי בשעת הצורך, ויוודאו שתהליך ההצבעה מתנהל באופן תקין וסדיר.

 

היה ובמהלך שהותו של המפקח בקלפי יתרחש אירוע חריג בהתייחס להתנהלות התקינה של הקלפי ויעלה חשד סביר לפגיעה בטוהר הבחירות – עליו להתקשר לוועדה המרכזית ולקבל אישור לתעד את האירוע במצלמת גוף, אם תסופק לו על ידי ועדת הבחירות. היה ולא תסופק לו מצלמה – יפעל בהתאם להנחיות שיקבל.

 

המפקח יתעד את הביקור בכל קלפי, ובכל סבב, בטופס ביקור ייעודי שתספק לו ועדת הבחירות המרכזית.

 

למפקח אין כל סמכות להתערב בעבודת המזכיר או בעבודת ועדת הקלפי, מעבר לאמור לעיל.

 

אין להפריע למהלך ההצבעה או למהלך הספירה, אלא רק במקרה של חשד לפגיעה בטוהר הבחירות. ניתן לפנות אל חברי ועדת הקלפי והמזכיר ולתשאל אותם על מהלך ההצבעה או על מהלך הספירה במידת הצורך. אולם, יש לעשות זאת רק כאשר אין בוחר בחדר ועדת הקלפי, ולהימנע מעיכוב המצביעים בתור.

 

בשום אופן אין להעיר הערות בעלות אופי פוליטי, או הנחזות כעמדה פוליטית. אין להציג סממנים של תעמולה פוליטית או לעשות תעמולה פוליטית בעבור אחת מהרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-22.

 

2. בשעות הערב: מהשעה 21:00 יתייצב המפקח בקלפי אחת שאליה יצוות (ייתכן שתהיה אחת מן הקלפיות בהן ביקר במהלך היום וייתכן כי תהיה קלפי אחרת), יידרש לשהות בה עד לסיום הספירה, ויפקח על תקינות תהליך ספירת הקולות בקלפי.

 

במידה שיקבל מצלמה, יתעד המפקח את כל תהליך הספירה מתחילתו ועד סופו.

 

המפקח יתעד את נוכחותו במהלך הספירה בטופס דיווח ייעודי שתספק הוועדה.

 

ייתכן כי בתום ספירת הקולות יידרש המפקח להתלוות אל מזכיר ועדת הקלפי ואל יושב-ראש ועדת הקלפי, ויעביר יחד איתם את חומר ההצבעה לאתר הקליטה של הוועדה האזורית.

 

יצוין כי היה ובמהלך הספירה לא יהיה הרכב חוקי בוועדת הקלפי ייתכן והמפקח יוסמך, במידת הצורך, כמזכיר מחליף לחבר ועדת קלפי, לפי סעיף 24 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

 

דרישות סף

 

א) בעל רישיון נשק או יוצא צבא או בוגר של קורס מאבטחים שאושר על ידי המשטרה למאבטח בסיסי או יותר, או עורך דין או רואה חשבון.

 

ב) המועמד לא היה חבר במפלגה כלשהי בשלוש השנים האחרונות ולא נטל חלק בפעילות מפלגתית או פוליטית כלשהי בשלוש השנים האחרונות. בכלל זה, לא כיהן כחבר ועדת קלפי מטעם סיעה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בשנת 2018 או בבחירות לכנסת ה-21, שנערכו באפריל 2019, לא ביצע פעילות פוליטית בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות או המועצות האזוריות בשנים הנ"ל, ולא היה מועמד בבחירות הנ"ל.

 

ג) המועמד אינו מייצג ולא נשלח מטעם סיעה/מפלגה/רשימת מועמדים כלשהי.

 

ד) למיטב ידיעתו של המועמד, אין לו קרובי משפחה המועסקים במטה ועדת הבחירות המרכזית או האזורית. לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות – קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.

 

ה) תינתן עדיפות להעסקת בעלי ניסיון בעבודה כמזכיר ועדת קלפי, מדריך או קולט, בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות. יש לציין זאת בטופס הרישום.

 

דגשים

 

נסיעות – על המפקח לעשות שימוש ברכבו הפרטי לשם הגעה לקלפיות בהן יוצב, וכן לצורך ליווי מזכיר ועדת הקלפי עם הקלפי לוועדה האזורית בתום שעות ההצבעה. השכר הכולל מגלם הוצאות נסיעה. יחד עם זאת, ייעשה מאמץ לערוך הסעות מרוכזות.

 

היתר לעבודה – לעובדי המדינה יש היתר כללי לעבודה ביום הבחירות ואין צורך בהגשת בקשה פרטנית. אולם, ככל שהמפקח איננו עובדת מדינה, ידוע לו כי ייתכן שעליו לקבל היתר עבודה ממעסיקי בהתאם להסכם העבודה ולוועדת הבחירות אין כל חלק בכך. 

 

המפקחים יזוהו על ידי אפוד בצבע כחול שיישא את הכיתוב "ועדת הבחירות המרכזית לכנסת". 

 

המפקח יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות כתב מינוי שיונפק לו ע"י ועדת הבחירות ותעודה מזהה. 

 

על המפקחים להצביע בקלפי הסמוכה למקום מגוריהם, בהתאם להודעה לבוחר שקיבלו. במקרים בהם לא יתאפשר למפקח להצביע במקום מגוריו – יינתן לו אישור להצביע באחת מן הקלפיות בהן יוצב (בכפוף לקבלת תעודת הצבעה).

 

שכר

 

2,200 ₪ ברוטו, כולל הדרכה מוקדמת, שימוש בטלפון הנייד הפרטי, הוצאות נסיעה וכלכלה.

1,650 נטו לאחר ניכוי 25% מס ביום הבחירות (ללא אפשרות לקבלת פטור ממס).

 

הרשמה במייל: elections.team22@gmail.com

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד